Celem diagnozy psychologicznej jest wyjaśnienie przyczyn – czynników i mechanizmów psychologicznych powodujących powstawanie zgłaszanych problemów. Istotą jest całościowe poznanie dziecka – jego możliwości rozwoju, trudności z jakimi się boryka, zachowań, z którymi sobie nie radzi, specyfiki funkcjonowania w środowisku szkolnym / przedszkolnym a także rodzinnym.

Diagnoza psychologiczna określa wpływ i stopień udziału wielowymiarowych czynników (środowiskowe, psychologiczne, organiczne) na formowanie się i utrzymywanie nieprawidłowych form zachowań.

Na podstawie diagnozy psychologicznej jesteśmy w stanie określić:
  • Poziom funkcji poznawczych – inteligencja
  • Funkcje percepcyjno – motoryczne dziecka
  • Specyficzne problemy w nauce – dysleksja, dyskalkulia, dysortografia, dysgrafia.
  • Dysfunkcje spowodowane nieprawidłowymi nawykami edukacyjnym
  • Ryzyko wystąpienia w/w zaburzeń u dzieci w wieku przedszkolnym
  • Stopień zaburzeń neurotycznych, emocjonalnych, adaptacyjnych

Informacje uzyskiwane są na podstawie:
  • Rozmowy (wywiadu) z rodzicami i dzieckiem, ew. osób trzecich znających klienta i jego sytuację
  • Obserwacji swobodnego zachowania / zabawy dziecka (ale także całego systemu rodzinnego)
  • Standaryzowane procedury badawcze – testy psychologiczne i pedagogiczne

W INTEGRALE diagnozę przeprowadza zawsze psycholog. Ponieważ stawiamy na całościowe poznanie dziecka i przyczyn jego trudności w proces diagnostyczny włączani są także specjaliści innych – pokrewnych dziedzin, np.: logopeda, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej. W ten sposób jesteśmy w stanie przygotować optymalny, w pełni dostosowany do potrzeb klienta program terapeutyczny.

Rodzice małego dziecka otrzymują od nas pisemną diagnozę, omawiane są uzyskane wyniki, rozmawiamy o trudnościach w codziennym funkcjonowaniu a także o mocnych stronach, które stanowić będą podporę procesu terapeutycznego.

W celu przeprowadzenia diagnozy u nastolatka wymagamy zgody od rodzica, jak i dziecka. Wyniki w takim przypadku omawiane są w obecności dziecka i rodzica.

Diagnoza trwa ok. 2-3h.